Wednesday, June 29, 2011

Běžný průběh obhajoby bakalářské práce

08:50 Přichází externí vedoucí bakalářské práce. V místnosti je krom něj ještě paní ze studijního oddělení, která připravuje kávu.
08:55 Přichází tajemník komise a snaží se nerozsypat sloupec bakalářských prací pro tento den, který nese. 24 svazků celkem.
08:58 Přichází předseda a jeden z dalších členů komise. Externí vedoucí bakalářské práce trvá na tom, že předsedovi komise předloží svůj občanský průkaz.
09:00 Plánovaný začátek obhajoby.
09:01 Přichází místopředseda. Členové komise diskutují o tom, kolik týdnů již letos strávili u státnic.
09:02 Tajemník je vyslán, aby došel pro studenta. Členové komise si nalévají kávu.
09:04 Přichází další dva členové komise.

09:05 Student vstupuje do místnosti. Je představen udýchaným tajemníkem. Student má na sobě formální oblek i s vestou. Teploměr v místnosti ukazuje 27 stupňů.
09:06 Tajemník rozdává členům komise kopie práce, posudky a písemnou přípravu na zkoušku. Místopředseda komise usíná.
09:07 Student připojuje paměťové médium do zásuvky USB u počítače připojeného k datovému projektoru. Operační systém zobrazí obsah paměťového média a ihned poté nabídne restart počítače.
09:09 Počítač dokončil restart. Student spouští prezentaci.
09:10 MS PowerPoint vyžaduje doinstalovat jakýsi plug-in.
09:11 Místopředsedu omylem probouzí kolega tím, že na něj převrhne svoji kávu. Student začíná prezentaci. Pozornost mu věnuje pouze externí vedoucí bakalářské práce a tajemník, protože mu nefunguje připojení k Internetu.
09:13 Místopředseda opět usíná. Jeden z členů komise ve snaze rozptýlit své špatné svědomí, že nedává pozor, otevírá výtisk bakalářské práce. Zjistí, že nerozumí, o čem se v práci píše, a proto ji brzo podá kolegovi.
09:14 Na ulici před okny místnosti začíná kdosi pracovat s pneumatickým kladivem.
09:15 Student dokončil komentář ke slajdu Úvod.
09:16 Předseda komise upozorňuje studenta, že mu zbývá poslední minuta do konce prezentace. Student v panice přeskočí většinu slajdů.
09:17 Předseda přerušuje studenta uprostřed věty a vyzývá k přečtení posudku. Místopředseda se probouzí a dívá se na hodinky. Externí vedoucí začíná nahlas číst svůj posudek.
09:21 Externí vedoucí dokončil čtení první strany posudku.
09:22 Jeden z členů komise otevírá notebook a začíná pročítat e-maily.
09:24 Externí vedoucí dokončil čtení posudku.
09:25 Předseda čte posudek oponenta. Oponent není přítomen, protože sedí u jiné komise, ve vedlejší místnosti. Posudek obsahuje pouze jedinou výtku, a to, že program, na kterém student v rámci své práce pracoval, nefunguje.
09:26 Student je vyzván, aby stručně reagoval na připomínky oponenta. Říká, že program funguje.
09:27 Předseda ukončuje diskusi, protože se komise ocitla v časové tísni.

Thursday, June 16, 2011

Posudek diplomové práce Bc. X Y

Bc. X Y se ve své práci zabýval programováním a následným popisem své aplikace. Zadání ani text práce jsem nečetl, ale jsem přesvědčen, že zadání nebylo splněno.

Text práce byl svázán v tuhých tmavomodrých deskách s logem, které připomíná lva držícího odpichovátko. Na tomto místě musím vyjádřit znepokojení nad skutečností, že autor necitoval zdroj, ze kterého převzal obrázek lva s odpichovátkem. Barva textu na deskách je zlatá, ačkoliv běžnější je stříbrná. Na hřbetu není žádný text, což znemožní efektivní nalezení práce v katederní knihovně.

Text práce je vysázen písmem Times New Roman, velikost 12 bodů, což je velmi neoriginální a hraničí s plagiátorstvím. Nanejvýš zarážející je častá přítomnost písmene „w“, ačkoliv byla práce psána v českém jazyce. Obsahuje 16 barevných obrázků. Čísla stránek jsou uváděna u spodního okraje, což na rozdíl od horního okraje nepůsobí tak esteticky. Kladně hodnotím použití kvalitního papíru o gramáži 100. Šířka okraje textu je 2,54 cm, což odpovídá jednomu palci v americkém systému měr a vah. Česká republika je ale součástí společenství zemí, kde je běžný systém metrický. Přiložené DVD je z jedné strany bílé, z druhé strany fialové, což je zcela nevhodná volba barevného schématu vzhledem k barvě desek. Je popsáno černým lihovým popisovačem, což ale považuji za dostačující.

V seznamu bibliografie postrádám odkazy na své vlastní články. Moji doktorandi již psali v podstatě o všem, takže požaduji, aby reference na mé publikace byly obsaženy ve všech závěrečných pracích, které jsou na této škole obhajovány. Položky 17, 21, 25, 29, 32, 34, 52 a 78 v bibliografii částečně odporují některým příslušným citačním normám.

K práci mám následující otázky:
  • Proč autor textu nepoužil metodu konečných prvků?
  • Nešlo to celé udělat jinak?

Vzhledem k tomu, že nemůžeme dopustit, aby absolvovali všichni studenti zapsaní do inženýrské etapy studia, práci nemohu doporučit k obhajobě a navrhuji stupeň hodnocení F – nedostatečně.

Ing. A B, Ph.D
oponent